SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO STORITEV

YURENA – ŠOLA TUJIH JEZIKOV

1. UVOD

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev podjetja Yurena d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: tečajnik ali udeleženec) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.

2. SVETOVALNI POGOVOR IN UVRSTITVENI TEST

Tečajniki, ki že imajo jezikovno predznanje, opravijo brezplačen pisni uvrstitveni test pri nas ali v e-obliki, nato pa z njimi opravimo razgovor in jim svetujemo primeren tečaj.

3. NEZADOSTNA ZASEDENOST SKUPINE

Če je v skupino prijavljeno manjše število udeležencev od števila, ki je predvideno na prijavi, lahko izvajalec program izvede v sorazmerno manjšem številu ur ali ne izvede tečaja.

SPLOŠNI JEZIK: V kolikor se v skupino razpisano za 6 do 10 udeležencev vpiše 5 tečajnikov, se 70-urni program izvede v 60 urah.

PRIPRAVA NA IZPIT: V kolikor se v skupino razpisano za 6 do 8 udeležencev vpiše 5 tečajnikov, se 60-urni program izvede v 50 urah.

KONVERZACIJA, OSVEŽITVENI TEČAJ IN POSLOVNI JEZIK: Tečaj obsega 40 ur, če je v skupini 6 do 8 udeležencev.

IGRALNE URICE: Tečaj obsega 30 ur, če je v skupini 6 do 8 udeležencev.

PROGRAM ZA OSNOVNOŠOLCE OD 1. DO 4. RAZREDA: Tečaj obsega 40 ur, če je v skupini 6 do 10 udeležencev.

PROGRAM ZA OSNOVNOŠOLCE OD 5. DO 9. RAZREDA IN ZA SREDNJEŠOLCE: Tečaj obsega 50 ur, če je v skupini 6 do 10 udeležencev.

PRIPRAVA NA MATURO: Tečaj obsega 45 ur, če je v skupini 6 do 10 udeležencev.

Kadar pride do izvedbe tečaja v ožjem obsegu, ima tečajnik pravico, da odstopi od prijave pod pogojem, da se tečaj še ni pričel.

4. ODPOVED TEČAJA

Tečajniki imajo v primeru odpovedi tečaja s strani izvajalca pravico do vračila šolnine brez zamudnih obresti.

5. ODSTOP OD PRIJAVE

Če se tečajnik prijavi na tečaj v prostorih izvajalca in odstopi od prijave 5 ali manj dni pred začetkom tečaja, ni upravičen do povračila šolnine, razen v primeru višje sile (bolezen, smrt v družini...). Če se tečajnik prijavi na tečaj preko elektronskih sredstev, ima pravico, da v 15 dneh od dneva prijave izvajalcu sporoči, da odstopa od prijave, in sicer s priporočeno pošiljko. V tem primeru ima tečajnik pravico do povračila celotne šolnine.

6. ODPOVED TEČAJNIKA

Če tečajnik odpove tečaj zaradi višje sile, plača le obiskovani del tečaja. V nasprotnem primeru je tečajnik kljub prenehanju obiskovanja tečaja dolžan poravnati celotno šolnino do zaključka tečaja. Ostali razlogi, kot so na primer pomanjkanje časa, dopust, nepričakovane obveznosti in podobno, se ne štejejo za opravičljive in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. V primeru odpovedi je dolžan tečajnik izvajalcu poravnati šolnino. Plačanega tečaja v skupini tečajnik ne more prenesti na naslednji termin, lahko pa se namesto njega vključi v skupino kdo drug, ki ga pripelje tečajnik, ki se izpisuje, pod pogojem, da njegovo znanje tujega jezika ustreza nivoju skupine.

7. ODPOVED TEČAJNIKA PRI INDIVIDUALNEM TEČAJU

Če se tečajnik dogovorjenega termina individualnega tečaja upravičeno ne more udeležiti, to sporoči izvajalcu vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom oziroma najkasneje do 10.00 ure, če naj bi tečaj potekal isti dan v popoldanskem ali večernem času. Če tečajnik izvajalca o svoji odsotnosti ne obvesti pravočasno, se šteje, da je bil tečaj izveden.

8. PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji za jezikovne tečaje, ki jih izvaja Yurena d.o.o., so opisani v ceniku, ki je objavljen na spletni strani podjetja.

9. POTRDILO O OPRAVLJENEM TEČAJU

Potrdilo o opravljenem tečaju prejme tečajnik, ki se udeleži najmanj 60% ur programa ter opravi zaključno preverjanje znanja tujega jezika in ima poravnane vse obveznosti.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene izvajanja pogodbe ter za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in druge potrebne komunikacije.

12. KONČNE DOLOČBE

Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo. Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita pristojno sodišče v Novem mestu. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani podjetja Yurena d.o.o., dostopni pa so tudi na lokaciji sedeža podjetja. Splošni pogoji poslovanja se lahko spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani podjetja Yurena d.o.o. na spletnem naslovu www.yurena.si.

V Novem mestu, dne 27. 08. 2019

VPISNI LIST

Za vse, ki se pri nas še niste izobraževali ali ne poznate svoje stopnje znanja, predlagamo brezplačno uvrstitveno testiranje na našem sedežu.

Posredovane podatke bomo skrbno varovali in zaščitili pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek tega spletnega mesta, bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

GOR